DVD

برای ذخيره اطلاعات در کامپيوتر از دو نوع ديسک مغناطيسی و نوری استفاده می گردد . فلاپی ديسک  و هارد ديسک دو نمونه متداول از ديسک های مغناطيسی می باشند که از آنان در اکثر کامپيوترهای شخصی استفاده می شود . اطلاعات به صورت مغناطيسی بر روی ديسک های فوق ذخيره می گردد . ديسک های نوری در اغلب موارد دارای عملکردی مشابه ديسک های مغناطيسی می باشند با اين تفاوت مهم که در مقابل استفاده از تکنولوژی مغناطيس از فن آوری نوری به منظور ذخيره و بازيابی اطلاعات استفاده می گردد . بر روی ديسک های مغناطيسی ، می توان اطلاعاتی را بدفعات ذخيره و بازيابی نمود . اين وضعيت در تمامی ديسک های نوری وجود نداشته و در برخی از آنان امکان خواندن و يا نوشتن اطلاعات صرفا" يک مرتبه وجود دارد .
استانداردهای تکنولوژی نوری برای کامپيوتر را می توان به دو  گروه عمده تقسيم نمود :

CD  
ديسک های CD-ROM ، اولين نمونه از ديسک های نوری به منظور ذخيره اطلاعات می باشند. ديسک های فوق ، يک رسانه ذخيره سازی مطلوب به منظور ذخيره داده های صوتی را در اختيار متقاضيان قرار می دهد . درايوهای CD-ROM ، هم اينک به عنوان يکی از تجهيزات استاندارد در اکثر کامپيوترهای شخصی بکار گرفته می شود . بر روی ديسک های CD-ROM می توان 74 تا 80 دقيقه موزيک با کيفيت بالا را ذخيره نمود . در صورتی که از ديسک های فوق به منظور ذخيره داده استفاده شود ، بر روی يک ديسک 74 دقيقه ای می توان اطلاعاتی بالغ بر 650 و يا 682 مگابايت را ذخيره نمود . در ديسک های CD-ROM هشتاد دقيقه ای ، اطلاعاتی معادل 700 تا 737 مگابايت ذخيره می گردد . قطر ديسک های فوق معمولا"  120 ميلیمتر و ضخامت آنان 2 / 1 ميليمتر است.
 

DVD  
DVD از کلمات Digital Versatile Disc ، اقتباس و بطور خلاصه يک CD با ظرفيت بالا می باشد . از درايوهای  DVD-ROM می توان به عنوان يک درايو CD-ROM نيز استفاده نمود.در چنين مواردی،درايو های  DVD-ROM يک CD را با روشی مشابه يک DVD استفاده می نمايند . از ديسک های DVD به منظور ذخيره فيلم ، موزيک و داده استفاده می گردد . تقريبا" اکثر فيلم هائی که امروزه  توليد می گردد از طريق DVD در دسترس عموم قرار می گيرند و ساير فيلم های قديمی در حال تبديل به  فرمت DVD می باشند .ضبط تصاوير بر روی  DVD دارای کيفيتی بسيار بالا بوده و تعداد زيادی از DVD ها دارای صدای  Dolby Digital و يا DTS می باشند .
فن آوری ساخت DVD مشابه تکنولوژی استفاده شده برای ايجاد يک CD  است . در هر دو از ديسک هائی با قطر 120 ميليمتر و ضخامت  2/ 1 ميليمتر استفاده می گردد. برخلاف يک CD ، ديسک های DVD دارای دو لايه در هر طرف بوده که اطلاعات در هر يک از لايه ها ذخيره می گردد ( چهار لايه در دو طرف ) . لايه ها به صورت جداگانه نشانه گذاری شده و با ترکيب آنان ، ضخامت DVD به  2 /1 ميليمتر  خواهد رسيد . در ديسک های DVD نظير ديسک های CD ، حفره هائی مبتنی بر پلی کربنات ايجاد می گردد .
ديسک های DVD دارای ظرفيت بمراتب بيشتری نسبت به ديسک های CD  می باشند . علت اين موضوع به دلايل متعددی برمی گردد :

فرمت

ظرفيت

Single-sided/single-layer

4.7 GB

Single-sided/double-layer

8.5 GB

Double-sided/single-layer

9.4 GB

Double-sided/double-layer

17.1 GB

ظرفيت ديسک های DVD

استانداردها  و فرمت های DVD
همانند استانداردهای CD ، استانداردهای DVD در کتب مرجع که عمدتا" توسط DVD Forum تعريف می گردد ، منتشر می شوند( برخی از شرکت ها ممکن است استاندارهای خاص خود را ارائه نمايند ). تاکنون استانداردهای  DVD-Video و DVD-ROM  بخوبی تعريف و مشخص شده است ولی استانداردهای مربوط به ديسک های DVD با قابليت نوشتن اطلاعات بر روی آنان هنوز نهائی نشده است .در حال حاضر حداقل چهار استاندارد متفاوت برای ديسک های DVD با قابليت نوشتن اطلاعات،  ارائه شده است . استانداردهای  DVD-RW و DVD+RW  نسبت به ساير موارد اعلام شده ، متداول تر می باشند .

فرمت های استاندارد و ظرفيت های DVD :

فرمت اندازه ديسک طرف لايه ها ظرفيت داده ظرفيت MPEG-2 ويدئو ( ساعت )

فرمت و ظرفيت DVD-ROM

DVD-5 120mm يک طرفه

يک لايه

4.7GB

2 .2

DVD-9 120mm يک طرفه دو لايه 8.5GB

4.0

DVD-10 120mm دو طرفه يک لايه 9.4GB 4.4
DVD-14 120mm دوطرفه دو لايه 13.2GB 6.3
DVD-18 120mm دو طرفه دو لايه 17.1GB 8.1
DVD-1 80mm يک طرفه يک لايه 1.5GB 0.7
DVD-2 80mm يک طرفه دو لايه 2.7GB 1.3
DVD-3 80mm دو طرفه يک لايه 2.9GB 1.4
DVD-4 80mm دو طرفه دو لايه 5.3GB 2.5

 

فرمت اندازه ديسک طرف لايه ها ظرفيت داده ظرفيت MPEG-2 وئديو ( ساعت )

فرمت و ظرفيت DVD با قابليت ضبط اطلاعات

DVD-R 1.0 120mm يک طرفه

يک لايه

3.95GB

1.9

DVD-R 2.0 120mm يک طرفه يک لايه 4.7GB 2.2
DVD-RAM 1.0 120mm يک طرفه يک لايه 2.58GB N/A
DVD-RAM 1.0 120mm دو طرفه يک لايه 5.16GB N/A
DVD-RAM 2.0 120mm يک طرفه يک لايه   4.7GB N/A
DVD-RAM 2.0 120mm دو طرفه يک لايه  9.4GB N/A
DVD-RAM 2.0 80mm يک طرفه يک لايه   1.46GB N/A
DVD-RAM 2.0 80mm دو طرفه يک لايه  2.65GB N/A
DVD-RW 2.0 120mm يک طرفه يک لايه 4.7GB N/A
DVD+RW 2.0 120mm يک طرفه يک لايه 4.7GB 2.2
DVD+RW 2.0 120mm دو طرفه يک لايه 9.4GB 4.4
DVD+R 1.0 120mm يک طرفه يک لايه 4.7GB 2.2

 

فرمت اندازه ديسک طرف لايه ها ظرفيت داده ظرفيت MPEG-2 وئديو ( ساعت )

فرمت و ظرفيت CD-ROM( جهت مقايسه )

CD-ROM /R/RW 120mm يک طرفه

يک لايه

0.737GB

N/A

CD-ROM/R/RW 80mm يک طرفه يک لايه 0.194GB N/A