SCSI

 اکثر کامپيوترهای شخصی از يک درايو IDE برای اتصال هارد ديسک و يک به منظور PCI برای اضافه کردن عناصر سخت افزاری ديگر به کامپيوتر استفاده می نمايند.  تعداد ديگری از کامپيوترها از يک نوع به منظور با نام Small Computer System Interface)SCSI) برای اضافه کردن عناصر مورد نظر به کامپيوتر استفاده می نمايند. عناصر سخت افزاری مورد نظر می تواند يکی از تجهيزات زير باشد:

SCSI يک گذرگاه  سريع به منظور اتصال چندين دستگاه به کامپيوتر است .

مبانی SCSI
SCSI ، از ايده های مطرح شده توسط  Shugart Associates System Interface)SASI)  استفاده نموده است . SASI در سال 1981 توسط شرکت Shugart و با همکاری شرکت NCR ابداع گرديد. در سال 1981 نسخه استاندارد شده SASI با نام SCSI عرضه گرديد. تکنولوژی فوق دارای مزايای زير است :

در رابطه با تکنولوژی SCSI ملاحظاتی نيز وجود دارد :

شکل زير يک نمونه کارت SCSI را نشان می دهد.

 

اغلب کاربران کامپيوتر در زمان استفاده از SCSI با توجه به انواع متفاوت آن (Ultra ،Fast,Wide و حتی ترکيبی از اسامی فوق   ) دچار سردرگمی می گردند.

انواع SCSI
در حال حاضر سه مشخصه کلی ( نوع ) برای SCSI وجود دارد .

Name Specification # of Devices Bus Width Bus Speed MBps
Asynchronous
SCSI
SCSI-1 8 8 bits 5 MHz 4 MBps
Synchronous
SCSI
SCSI-1 8 8 bits 5 MHz 5 MBps
Wide
SCSI
SCSI-2 16 16 bits 5 MHz 10 MBps
Fast
SCSI
SCSI-2 8 8 bits 10 MHz 10 MBps
Fast/Wide
SCSI
SCSI-2 16 16 bits 10 MHz 20 MBps
Ultra
SCSI
SCSI-3
SPI
8 8 bits 20 MHz 20 MBps
Ultra/Wide
SCSI
SCSI-3
SPI
8 16 bits 20 MHz 40 MBps
Ultra2
SCSI
SCSI-3
SPI-2
8 8 bits 40 MHz 40 MBps
Ultra2/Wide
SCSI
SCSI-3
SPI-2
16 16 bits 40 MHz 80 MBps
Ultra3
SCSI
SCSI-3
SPI-3
16 16 bits 40 MHz